•   Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy vũ khí Level 45 – LMAS  Xem thêm..

  •   Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy vũ khí Level 45 – LMPN  Xem thêm..

  •   Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy vũ khí Level 25 – LMAS  Xem thêm..

  •   Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy vũ khí Level 25 – LMPN  Xem thêm..

  •   Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy vũ khí Rồng (Tộc Rồng) – LMAS  Xem thêm..

  •   Hướng dẫn làm nhiệm vụ lấy vũ khí Rồng (Tộc Rồng) – LMPN  Xem thêm..

  •   Khắc phục lỗi Failed to load library...  Xem thêm..

  •   Tổng hợp các tính năng trong game  Xem thêm..